“Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.”

Anton Karssen

Missie stichting Jong in de buurt:

Stichting Jong in de buurt is opgericht door Henrike Hofstede, Geertje Kleine Schaars en Nynke Coenraads. Professionals uit het sociale domein, met een grote passie voor jongeren. Wij vinden dat iedere jongere uniek is en alle kansen verdient om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen ongeacht afkomst, omgeving of opleiding.

Helaas blijkt in de dagelijkse praktijk dat het niet de realiteit is dat alle jongeren dezelfde kansen krijgen. Sterker nog, jongeren kunnen behoorlijk wind tegen hebben!

“Veel jongeren vinden op eigen kracht hun plek in de maatschappij. Maar er is een groeiende groep jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Zij bevinden zich in een kwetsbare situatie; zij hebben schulden, geen goede woonplek, een complexe thuissituatie, geen werk, hebben te maken met schooluitval of een achterstand in de ontwikkeling. Een veelvoud van zorgen en problemen, waardoor ze slechter presteren of helemaal afhaken. In plaats van dat wij hun de hulp geven die zij nodig hebben, geven we (“de maatschappij”) hun keer op keer te verstaan dat zij een probleem zijn of een probleem hebben. Er wordt op hen neergekeken en zij krijgen minder kansen om zich te ontwikkelen. Dan is een logisch vervolg dat zij zich verzetten of de moed opgeven. De kans dat zij razendsnel onder aan de maatschappelijke ladder belanden, is groot. Niet zelden geven wij hun daar zelf de schuld van. Zij hebben immers niet goed opgelet in de klas, deden niet mee of vertoonden ongepast gedrag. 

Van deze groepen jongeren weten we bijzonder weinig, ze worden in het publieke debat nauwelijks gehoord. We kennen hen alleen uit negatieve of alarmerende nieuwsberichten. Dat is schadelijk. Allereerst voor de jongeren zelf, want wie het gevoel heeft niet mee te tellen, kan wegzinken in somberheid of onverschilligheid, of gefrustreerd en woedend worden. Maar ook voor ons als samenleving is het schadelijk. Als we niet goed weten wat deze jongeren meemaken en wat ze nodig hebben om verder te komen in het leven, sluiten we hen buiten. Onze systemen – het onderwijs, de hulpverlening, de zorg, de gemeente en de landelijke overheid – kunnen deze jongeren alleen kansen geven als we hen kennen.”

Citaat uit “Jong en urban, van Julia von Graevenitz”

Deze wind kunnen wij als stichting helaas niet veranderen, al zouden we dat wel eens willen. Wat we wél kunnen doen, is jongeren helpen de stand van hun zeilen te veranderen. Hoe we dat doen? 

 1. Allereerst zien we de jongeren. Zien voor wie ze zijn, met al hun kwaliteiten en belemmeringen. Daarom zoeken we jongeren op, overal waar ze te vinden zijn. Op school, op straat, bij verenigingen enzovoort.
 2. Verder luisteren we ècht naar de jongeren. Waar zijn ze mee bezig, wat drijft hen, wat belemmert ze in het dagelijks leven en wat zijn hun plannen voor de toekomst?
 3. We helpen jongeren hun kwaliteiten/talenten te ontdekken en geven hen de kans om deze te ontwikkelen en met deze talenten het verschil te maken in de samenleving.
 4. We geven jongeren een stem. Wij geven jongeren de ruimte en begeleiden hen om hun stem op respectvolle wijze te kunnen laten horen. Thuis, op school, online, maar ook in het publieke domein. Hiervoor reiken wij ze vaardigheden aan. 
 5. Wij organiseren ontmoetingen. Ontmoetingen tussen jongeren onderling, maar ook andere ontmoetingen die van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld met vrijwilligersorganisaties, beleidsmakers en potentiële werkgevers. Maar ook met andere groepen uit de samenleving. Hierdoor vergroten jongeren hun netwerk en leefwereld. 

Stichting Jong in de buurt richt zich in het bijzonder op jongeren uit Noord- en Oost Nederland. De oprichters van de stichting, alsmede de bestuursleden zijn woonachtig in de provincie Groningen en provincie Overijssel.

Elders in het land zijn al veel initiatieven ter ondersteuning van jongeren. Wij vinden dat jongeren in het Noorden en Oosten van het land ook kansen verdienen en nodig hebben. Wij denken daarbij aan jongeren in Groningen die slachtoffer zijn van de aardbevingen, jongeren in economische krimpregio’s en jongeren die door slecht georganiseerde OV, problemen hebben met mobiliteit. Daar willen wij ons voor inzetten. Dichtbij, in de buurt!

Beleidsplan 2023/2024 Stichting Jong in de buurt

De stichting Jong in de buurt is opgericht op 15 juni 2023 met als doel ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van pedagogische programma’s voor en met jongeren. En het stimuleren van kennisdeling en professionaliseren van het werken met jongeren.

Het bestuur bestaat uit Koob Logtenberg, Romano Boshove en Cindy van Dongen. De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door Henrike Hofstede, Geertje Kleine Schaars en Nynke Coenraads. 

Het eerste wapenfeit van de stichting was het voorbereiden en indienen van een Maatschappelijke Diensttijd (MDT) aanvraag bij DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidie voor instellingen van het Rijk) voor 30 juni 2023.

Q3 2023 opstart en inrichting

In Q3 wordt de stichting ingericht op het gebied van administratie, HR, financiën en werkprocessen, PR en social media. En worden afspraken gemaakt met het bestuur. 

Vanuit de stichting wordt Nynke Coenraads vanaf 15 augustus 2023 gedetacheerd als MDT regio facilitatorvoor de regio Groningen. De regiofacilitator draagt bij aan de opdracht van het Regionale samenwerkingsverband (RSV) inclusief het organiseren van aanbod in de gebieden/plekken waar deelname en/of (divers) aanbod achterblijft.

De regiofacilitator neemt deel aan het begeleidingsaanbod vanuit programmateam MDT om:

 • Uitwisseling en afstemming van lokale/regionale ontwikkelingen en landelijke ontwikkelingen vorm te geven.
 • Handvatten aangereikt te krijgen voor inclusieve besluitvorming, het doen van een regionale analyse en het maken van een regionale strategie.
 • Het leren tussen regiofacilitators te stimuleren door middel van intervisie en trainingen.

OCW financiert de regiofacilitator door middel van detachering op schaal 12 trede 5 Rijksoverheid. Er mag geen sprake zijn van dubbelfinanciering met middelen uit

subsidiestromen. De functie is voor 1 fte (uitgevoerd door Nynke, met op de achtergrond Geertje en Henrike) voor in eerste instantie 1 jaar. 

Henrike gaat vanaf 1 september 2023 aan de slag als lid van het expertteam onderwijs MDT. Als lid van het expertteam ga jij scholen helpen om zich (duurzaam) te verbinden aan MDT. In nauwe samenwerking met het cluster onderwijs geef je opvolging aan de events van MDT on Tour en voer je gesprekken met docenten en schoolleiding over hoe MDT binnen de school een plek zou kunnen krijgen. Je helpt scholen die MDT al aanbieden bij het verduurzamen en opschalen. Met de praktijkervaring die je meebrengt kun je je goed verplaatsen in de specifieke situatie van verschillende scholen, waardoor je in staat bent advies op maat te geven. Je legt daarbij de koppeling met onderwijsdoelen, waarvoor MDT een verrijking vormt, zoals burgerschap, gelijke kansen, mentale gezondheid, loopbaanleren en de VSV- en kwaliteitsplannen. Je komt regelmatig samen met je collega’s van het expertteam om af te stemmen, kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren. Signalen uit de praktijk zijn belangrijke voeding voor nieuwe/creatieve initiatieven.

OC&W financiert de leden van het expertteam op basis van inhuur als ZZP-er of detachering voor 24 uur per week. De inschaling is op schaal 11 functiegebouw Rijk. 

Q4 2023 opdrachten en uitvoering

In Q4 zijn twee scenario’s mogelijk, afhankelijk van de uitkomst van de MDT aanvraag bij DUS-I. De uitslag volgt uiterlijk 1 december 2023, afhankelijk van eventueel nog aan te vullen documenten en vragen. 

Scenario 1: de aanvraag wordt niet gehonoreerd. De partners worden geïnformeerd. Afhankelijk van de mogelijkheden onderzoeken we of er mogelijke samenwerkingen in een andere constructie doorgang kunnen vinden. Daarnaast gaan we starten met acquisitie van andere opdrachten. 

Scenario 2: de aanvraag MDT wordt gehonoreerd. Q4 staat dan in het teken van voorbereiden richting de uitvoer samen met de partners. Dit zal onder andere bestaan uit samenwerkingsafspraken maken, onderzoek en registratie in orde maken, maar ook de trainerspool van Young Leaders aanvullen. 

In dit kwartaal doen we een inventarisatie van thema’s waarbij we als stichting bij willen dragen en hoe we dit aanpakken. Dit zijn thema’s zoals arbeidstoeleiding, projecten voor statushouders, speciaal onderwijs en samenwerken met bibliotheken.

De opdrachten voor regio facilitator en expertteam onderwijs lopen in dit kwartaal door. 

We gaan in dit kwartaal onderzoeken of de stichting in aanmerking komt voor een ANBI status bij de belastingdienst. Dit is ook nadrukkelijk in de voorwaarden van de Rabobank een vraag. 

Q1 2024 uitvoer MDT en verstevigen positie stichting

We starten met de uitvoer van het MDT programma. Dit is ook het moment dat we mogelijk extra mensen gaan inhuren voor de uitvoer maar ook voor de bedrijfsvoering, zoals trainers, administratie, onderzoek en marketing/communicatie. 

In dit kwartaal gaan we aan de slag met het werven van extra fondsen voor het MDT programma en mogelijke andere opdrachten. 

Q2 2024 vervolg uitvoer en voorbereiden nieuwe aanvraag MDT

De uitvoer wordt gecontinueerd in Q2.

In Q2 is er ook meer bekend over een mogelijke nieuwe MDT aanvraag. Als de voorwaarden passend zijn, gaan we voorbereiden voor het indienen van de aanvraag met huidige en nieuwe partners. Het opzetten van nieuwe partnerschappen vergt aardig wat inzet. 

Q3 2024 vervolg uitvoer en opzetten jongerenbestuur

De uitvoer wordt gecontinueerd in Q3.

In dit kwartaal wordt besloten of de regio facilitator functie doorgaat of niet middels een landelijke beslisdag. 

Binnen de stichting is er de wens voor het opzetten van een jongerenbestuur. Niet voor de bühne maar met beslissingsrecht over de visie en koers van stichting Jong in de buurt. Nu we een aantal maanden aan de slag zijn, is dit het moment om jongeren hiervoor te vragen/werven en gezamenlijk af te spreken wat het betekent om jongerenbestuurder van de stichting te worden.

Q4 2024 vervolg uitvoer, rapportage en Jong in …..

De uitvoer wordt gecontinueerd in Q4. Aan het einde van het jaar moet een tussentijdse evaluatie van MDT worden aangeleverd in inhoud en financiën. 

Samen met de lokale uitvoerpartners gaan we aan de slag met ‘uitwisseling met het rijk’. Landelijke beleidsmakers hebben thema’s waarbij het belangrijk is om jongeren te laten meedenken en uitvoeren. We gaan een uitwisseling onderdeel maken van het programma en de deelnemende jongeren kennis laten maken met Den Haag. 

In dit kwartaal werken we de Jong in….. (vul in plaatsnaam) campagne uit. Op alle locaties zijn als het goed is dan al groepen jongeren klaar met het programma en we gaan ook jongerenambassadeurs inzetten. Op die manier willen we een community creëren van jongeren die blijvend impact maken in hun omgeving. 

                                                                                   Stichting Jong in de buurt

                                                                                   Oude Rijksweg 400, 7954 DW Rouveeninfo@jongindebuurt.com

Jaarverslag 2023 Stichting Jong in de buurt

Het jaar 2023 was het oprichtingsjaar van Jong in de buurt. De stichting speelt in op de behoefte aan kwalitatieve, pedagogische talentontwikkelingsprogramma’s voor jongeren in Noord- en Oost Nederland.

Begin 2023 stond in het teken van de oprichting. 

In juni 2023 is een Maatschappelijke Diensttijd (MDT) subsidie aanvraag gedaan en gehonoreerd om met 4 partners het Young Leaders programma uit te voeren vanaf begin 2024. De aanvraag heeft gezorgd voor het vergroten en het verstevigen van het netwerk van de stichting. 

Vanaf augustus 2023 is Nynke Coenraads gedetacheerd aan het ministerie van OC&W als regio facilitator MDT Groningen.

In het najaar van 2023 hebben Henrike Hofstede en Geertje Kleine Schaars een workshop gegeven op de Young Leaders dag en lag de focus op het verder inrichten van de administratie, het besluitvormingsproces en acquisitie. 

Jong in de buurt zet de BUURTBOUWERS in. Jongeren die gevraagd en ongevraagd advies geven over de activiteiten, communicatie en visie van de stichting. Ook gaan de BUURTBOUWERS mee naar activiteiten en geven voorlichting over Young Leaders en de jongerenadviesraad (JAR). 

Stichting Jong in de buurt heeft geen vaste werklocaties, maar bedient de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Met een incidenteel uitstapje naar andere regio’s. 

Het bestuur van Stichting Jong in de buurt bestaat uit:

Romano van Boshove – voorzitter

Koob Logtenberg – penningmeester

Cindy van Dongen – secretaris

JAARREKENING 2023

 1. Algemeen
 2. Balans per 31 december
 3. Exploitatieoverzicht 
 1. Algemeen

Stichting Jong in de buurt is opgericht in 2023 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90507568. Dit verslag betreft de resultaten van de activiteiten van het boekjaar 2023. In dit oprichtingsjaar kwamen de inkomsten voornamelijk uit MDT activiteiten. 

Over deze periode is een positief resultaat behaald van € 1.925. Het stichtingskapitaal bedroeg per balansdatum € 1.925. Het resultaat is ten gunste gebracht aan het stichtingsvermogen.

Er was geen personeel in loondienst.

Er is geen accountantscontrole toegepast gericht op het verkrijgen van een goedkeurende verklaring. Voor de volgende jaarrekening zal het bestuur een accountant aanwijzen.

Getekend 8 april 2024

K.H.  Logtenberg

Penningmeester Stichting Jong in de buurt

 1. Balans per 31 december
Afbeelding met tekst, Lettertype, nummer, lijn

Automatisch gegenereerde beschrijving
 1. Exploitatieoverzicht
Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving
Scroll naar boven